Algemene Voorwaarden Visa 4 Turkey

gevestigd en kantoorhoudende te

Bezuidenhoutseweg 27
2594 AC Den Haag
Tel: 0900-3150200
E-mail: info@visa4turkey.com

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de wederpartij van VISA 4 TURKEY

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen VISA 4 TURKEY en een opdrachtgever waarop VISA 4 TURKEY deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VISA 4 TURKEY, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. De door VISA 4 TURKEY gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. VISA 4 TURKEY is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Een overeenkomst wordt geacht geldig te zijn wanneer een opdrachtgever een opdracht aan VISA 4 TURKEY heeft aangeboden.
2. VISA 4 TURKEY zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende kennis en kunde. Hierbij dient vermeld dat het een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting betreft.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VISA 4 TURKEY het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VISA 4 TURKEY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VISA 4 TURKEY worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VISA 4 TURKEY zijn verstrekt, heeft VISA 4 TURKEY het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. VISA 4 TURKEY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt doordat VISA 4 TURKEY is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde handeling c.q. een vastgesteld aantal handelingen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever VISA 4 TURKEY derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VISA 4 TURKEY zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal VISA 4 TURKEY de opdrachtgever hierover zo mogelijk tevoren inlichten.
4. VISA 4 TURKEY zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een verandering van honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal VISA 4 TURKEY geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. VISA 4 TURKEY zal geen informatie verstrekken aan derden, tenzij die van belang is voor het uitvoeren van de overeenkomst. VISA 4 TURKEY zal geen gegevens opslaan op het internet, waar andere partijen er toegang toe zouden kunnen krijgen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt VISA 4 TURKEY zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door VISA 4 TURKEY verstrekte stukken, zowel in druk als computerbestand, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VISA 3. VISA 4 TURKEY behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. TURKEY worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Ditzelfde geldt voor de informatie die wordt verstrekt op de website www.visa4turkey.com

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor hun reisdocumenten en visum. VISA 4 TURKEY is niet aansprakelijk voor het verliezen en / of vergeten van documenten voor hun reis.

Artikel 10. Douane

1. VISA 4 TURKEY is niet aansprakelijk indien er bij douane bij aankomst in Turkije er weigering plaats zal vinden op persoon zelf. Alle documenten voor visum aanvragen zal in een standaard procedure verzonden worden naar reiziger. Uitgezonderd als er namens de Turkse overheid bevestiging komt dat visum aanvraag geweigerd is.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan VISA 4 TURKEY.
2. Indien een klacht gegrond is, zal VISA 4 TURKEY de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal VISA 4 TURKEY slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
3. Indien VISA 4 TURKEY met de opdrachtgever een vast tarief overeenkomt, is VISA 4 TURKEY niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief. VISA 4 TURKEY mag prijsstijgingen doorberekenen, indien VISA 4 TURKEY kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van consulaire kosten

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door VISA 4 TURKEY aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van VISA 4 TURKEY en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens VISA 4 TURKEY onmiddellijk opeisbaar zijn. Voorts zijn vooruitbetaalde consulaire kosten bij voorrang opeisbaar op de boedel, zijnde vooruitbetaalde legeskosten.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

  • over de eerste € 3.000,-   15%
  • over het meerdere tot € 6.000,-   10%
  • over het meerdere tot € 12.000,-   8%
  • over het meerdere   5%

2. Indien VISA 4 TURKEY aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien VISA 4 TURKEY aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van VISA 4 TURKEY, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de aansprakelijkheid verlegd wordt naar de door VISA 4 TURKEY ingeschakelde derde partij, is de aansprakelijkheid beperkt tot de door de derde partij gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VISA 4 TURKEY beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VISA 4 TURKEY of haar ondergeschikten.
4. VISA 4 TURKEY is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VISA 4 TURKEY geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VISA 4 TURKEY niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VISA 4 TURKEY worden daaronder begrepen.
2. VISA 4 TURKEY heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VISA 4 TURKEY haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van VISA 4 TURKEY opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VISA 4 TURKEY niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien VISA 4 TURKEY bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft VISA 4 TURKEY het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen VISA 4 TURKEY en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.